Distancer

Distances100 km, 60 km og halvmaraton

Tre distancer - ét løb

De tre distancer 100 km, 60 km og halvmaraton følger samme rute rundt om Ringkøbing Fjord, med start forskellige steder på den naturskønne rute. Da de forskellige distancer starter på forskudte tidspunkter, rummer løbet godt muligheder for at løbe sammen med deltagere på andre distancer.

(English version below)

100 km

Hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord

100 km-ruten starter med en prolog i Ringkøbing by og går derefter ad Fjordstien i sydøstlig retning ud af byen mod Velling.

Fra Ringkøbing til Stauning løbes på asfalteret cykelsti. Fra Stauning til trækfærgerne ved Skjern Å løbes på asfalteret vej. Fra Skjern Å løbes på naturstier over Skjern Enge til Bork Havn. Fra Bork Havn til Nymindegab løbes på markveje og cykelsti med stenmel. Fra Nymindegab til Baggers Dæmning følges 'Vestkystruten', cykelrute nr. 1. Denne sidste halvdel af ruten består udelukkende af grus- og naturstier, stort set uden asfalt. Fra Baggers Dæmning løbes igen på Fjordstien østpå mod Ringkøbing. Se rutekortet nederst på siden.

Rute

100 km-GPX-fil

100 km-Google Maps (med depoter)

60 km

Den "korte" ultradistance

60 km-ruten er identisk med 100 km-ruten, bortset fra at starten går fra Bork Havn. For alle deltagere på 60 km afgår bus fra Vesterhavshallen direkte til Bork Havn (inkluderet i dit startgebyr). I startområdet på Bork Havn findes toiletter og indkøbsmuligheder.

60 km-ruten som GPX-fil

60 km-ruten på Google Maps

Halvmaraton

Ringkøbing Fjord Halvmaraton

Halvmaratonruten starter på Geflevej lidt nord for Hvide Sande og følger 60/100 km-ruten til Ringkøbing. For alle deltagere på halvmaraton afgår bus fra Vesterhavshallen direkte til Geflevej (inkluderet i dit startgebyr).

Ruteafmærkning

Wireflag, skilte og pile

Ruterne er afmærket med skilte, pile malet på underlaget og pink wireflag. Ruterne er ikke afspærret for trafik. Overhold færdselsregler og se jer godt for ved passage af Holmsland Klitvej.

På den ca. 40 km lange strækning fra Nymindegab til Jakob Bondes vej følger løbets rute "Vestkystruten", som er markeret med permanente blå metalskilte, der supplerer vejvisningen for ultraløberne på 60 og 100 km.


100 km, 60 km and half marathon

Three distances - one race

The three distances 100 km, 60 km and half marathon follow the same course around Ringkøbing Fjord, starting at different places on the scenic course. As the different distances start at different times, the race offers provides good opportunities to run with participants at other distances.

100 km

All the way around Ringkøbing Fjord

The 100 km course starts with a prologue in the city of Ringkøbing and then goes along "Fjordstien" in a south-easterly direction out of the city towards Velling.

From Ringkøbing to Stauning you run on a paved cycle path. From Stauning to the tow ferries at Skjern Å run, you run on a paved road. From the crossing of Skjern River you run on nature trails across Skjern Enge to Bork Harbour. From Bork Harbour to Nymindegab, you run on gravel roads and cycle paths. From Nymindegab to Baggers Dæmning, the trail follows the 'West Coast Route', aka cycle route no. 1. This last half of the course consists exclusively of gravel and nature trails, largely without asphalt. From Baggers Dæmning, you will follow Fjordstien east towards Ringkøbing. See the route map at the bottom of the page.

60 km

The "short" ultra distance

The 60 km course is identical to the 100 km route, except that the start is from Bork Harbour. For all participants of 60 km, a bus departs from Vesterhavshallen directly to Bork Havn (included in your start fee). In the starting area at Bork Havn, there are toilets and shopping opportunities.

60 km-course as GPX-fil

60 km-course on Google Maps

Half marathon

Ringkøbing Fjord Half Marathon

The half marathon course starts on Geflevej, north of Hvide Sande and follows the 60/100 km route to Ringkøbing. For all participants in the half marathon race, a bus departs from Vesterhavshallen directly to Geflevej (included in your start fee).

Course marking

Wireflag, signs and arrows

The courses are marked with signs, arrows painted on the ground and pink wire flags. The courses are not closed to traffic. Observe traffic rules and take good care when crossing Holmsland Klitvej.

On approx. the 40 km long stretch from Nymindegab to Jakob Bondesvej the course follows the "West Coast Route", which is marked with permanent blue metal signs that supplement the directions for the ultra runners of 60 and 100 km.